Vi bryr oss

Russexpress tar miljøet på alvor, og vi jobber mye for å øke vårt bidrag til totalen når det kommer til miljøspørsmål.
På denne siden finner du info om hva vår leverandør gjør for miljøet ved produksjon av tekstilene.

Vi har blant annet Cottover som er et varemerke som går direkte inn på det med miljø, med sertifiseringer som Fairtrade, Gots, Svanen, Økotex.  Du finner info om dette her :

Alle våre leverandører må overholde gjeldene lovgivning for miljøsikkerhet, herunder kjemikalie- og avfallshåndtering både nasjonalt og internasjonalt. 

All emballasje som inngår i vår virksomhet er resirkulerbar, både papp og plast. Vi har avtale med et lokalt gjenvinningsselskap.  Egen avtale for EE-produkter.

Fabrikker som produserer våre produkter skal være BSCI-godkjente, eller i en inneværende godkjenningsprosess.

Det er mer som skal til enn å være miljøvennlig for å skape en bærekraftig utvikling. Begrepet bærekraft inneholder faktisk tre ulike fokusområder: klima og miljø, økonomi
og sosiale forhold. Disse tre områdene blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og først når hele verdenssamfunnet jobber sammen om disse tre dimensjonene, kan man snakke om bærekraft i ordets rette forstand. 


TRYGGE TEKSTILER 

Alle har rett til trygge produkter, fri for skadelige kjemikalier og miljøgifter. Våre kunder skal alltid kunne føle seg sikre på at våre produkter er trygge og sikre. Derfor har vi satt som krav at alle våre tekstiler skal være godkjent etter OEKO-TEX® Standard 100. 

HVA ER OEKO-TEX® STANDARD 100? 

OEKO-TEX® Standard 100 er et internasjonalt test- og sertifisering system for tekstiler. Standarden ble utviklet i 1992. Produkter godkjent etter OEKO- TEX® Standard 100 skal ikke inneholde allergi- eller kreftfremkallende fargestoffer. Standarden gir også garanti for at produktene er i overensstemmelse med gjeldende krav i REACH-forskriften vedlegg XVII. 

TRANSPORT & EMBALLASJE 

Over 80% av vår leverandørs produksjon fraktes i store kvanta med båt fra Asia. Båtfrakt har et langt mindre miljømessig fotavtrykk en flyfrakt. I tillegg til å frakte store kvanta, unngår vi plastemballering av produkter så langt det er mulig. Der vi benytter plastemballasje bruker vi ren plast som er testet for kjemikalier. All emballasje som inngår i vår virksomhet er resirkulerbar, både papp og plast. Vår policy er at all brukbar emballasje fra vår produksjon gjenbrukes ved pakking av varer ut til kunde. Resten sendes til et lokalt gjenvinningsselskap. 

Det forsøkes så langt det er mulig å optimere transporter gjennom samlasting og koordinering av vareflyt til og fra lager. produksjonene fraktes i all hovedsak med båt fra Østen i store kvanta og fulle containere. Ved transport fra vårt lager til kunder benytter vi hovedsakelig BRING som har som miljømål å kun bruke fornybare energikilder innen 2025 (Kilde: Bring. no). Målet ved samlast er å begrense antall kjørte kilometer, redusere utslipp og effektivisering. 

I tillegg til dette har vi også redusert vår bruk av bil for våre ansatte. Vi benytter nå tog og annen kollektivtransport i langt større grad enn tidligere. 

Vi jobber kontinuerlig med å fjerne all bruk av unødvendig plast. Dette gjelder både i produksjon av varer og internt i vår arbeidshverdag. Vi har blant annet fjernet unødig plastbruk på alle våre hangtags. 

”SLOW FASHION” 

Vårt bruk og kast samfunn er en stor belastning for miljøet. Begrepet «slow fashion» handler bl.a. om å kjøpe mindre, mer gjenbruk og produkter med lang levetid – kjøp noe som varer. Alle tekstiler i vårt sortiment er av høy kvalitet og er laget for å vare. God kvalitet gir lang levetid! Vi anser hele vårt tekstilsortiment til å være «slow fashion». Våre tekstiler påvirkes i liten grad av sesongtrender og motebildet generelt. De er laget i den hensikt at de skal dekke mange behov og ha lang levetid. 

UN Global Compact (FN) 

Våre leverandører er medlem av UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Gjennom medlemskap et i UN Global Compact gjør de sitt beste for å drive virksomheten i tråd med de 10 grunnprinsippene innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø og anti-korrupsjon. De forplikter seg til å levere inn en årlig COP (Communication on Progress), som er et offisielt dokument hvor vi beskriver våre målsettinger. 

Amfori BSCI – Trade with purpose 

Våre leverandører er medlemmer av Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede – en felles arbeidsstandard. Som medlem plikter vi å utarbeide en «Code of Conduct» som beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere. Vår «Code of conduct» omhandler også plikter og retningslinjer for alle interne medarbeidere.

Øko-Tex Standard 100 

Øko-Tex Standard 100 er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og andre skadelige stoffer i tekstilproduksjon.
All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent ifølge Øko-Tex Standard 100.
Det utføres jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold. 

PRODUKTSIKKERHET & KONTROLL 

Vi ser det som helt avgjørende at våre produkter er trygge for både miljø og forbruker. Derfor har våre leverandører egne ansatte som daglig jobber med produktsikkerhet og som sørger for at våre produkter tilfredsstiller regelverk og lovgivning. Det utføres tester via uavhengige testbyråer for å forsikre oss om at den til enhver tids gjeldende regler overholdes. Det gjøres jevnlige inspeksjoner hos de fabrikker vi benytter. Gjennom rutiner for kontroll og kunnskap om produktsikkerhet, sikres det god kommunikasjon med våre leverandører, miljøet skånes på best mulig måte og forbruker mottar trygge produkter. 

SERVICE, LOGISTIKK & EFFEKTIVITET 

En bransje i vekst stiller automatisk strengere krav til alt fra kvalitet, design og levering. Ved siden av trygg handel er effektiv logistikk en av våre nøkkelfaktorer. Leveringstiden for våre egne ordinære varer har totalt 4-6 måneders produksjons- og leveringstid (med båt), og planleggingsprosessen er en kjernefaktor for å kunne møte våre høye leveringskrav. For å kunne distribuere 97% av vårt sortiment inne 24 timer, bør det til enhver tid være ca. 3-4 millioner varer på lager. Dette er en prioritert servicegrad det kontinuerlig jobbes med å opprettholde. 

Alle ordrer og varelinjer scannes og synkroniseres til enhver tid online lagerstatus på vår leverandør sin hjemmeside. Slik kan vi alltid kan holde deg oppdatert på det fysiske varelageret, samtidig som vi gis innsikt i innkommende leveranser. 

FN´s bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og har som hensikt å gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikheter og klimaendringer. 

Våre leverandører har bærekraftsmålene på agendaen. De har et aktivt fokus på hvilken av disse bærekraftsmålene som direkte og indirekte kan påvirke, effektiviser og gjennomføre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.